منشور اخلاقی آتریاد

آتریاد برگرفته از اخلاق اصیل ایرانی و اسلامی که در حال حاضر دارای مکتبی از اخلاق برای ایرانیان است و منشوری از زیبایی های اخلاق را در خود نهادینه کرده است.

در این چهرچوب اخلاقی نه قهرمانی و نه برد و باخت ها بلکه تنها روحیه انسانی و جوانمردی و پهلوانی ایرانیان مورد توجه مدیران و بنیان گذاران این مجموعه بوده و هست طوریکه اکثر بازیکنان این باشگاه تحصیل را سرلوحه و فضایل اخلاقی و انسانی را الگوی راه زندگی قرار داده اند.

فوتبال بزرگترین پدیده بشری در قرن اخیر بوده و بدون شک تاثیر گذارترین درس های زندگی در فوتبال در جریان هست و حضور یک فرد در عرصه فوتبال او را در مقیاسی کودکانه در فراز و نشیب های زندگی قرار می دهد و در چالشی انسانگونه فرد را وارد مسائل گوناگون می نماید و راه حلهای زندگی عادلانه و آگاهانه را می آموزد.

امیدواریم که گستره انسانیت جهان امروز ما را که شامل دروغ ها ، ظلم ها و مفاسد اجتماعی گردیده تغییر و روزی شاهد والاترین صفات انسانی از جامعه بشری جهانی باشیم

پس به امید آن روز